Arşiv

Genel

Miracın semerâtı ve faidesi nedir?

DÖRDÜNCÜ ESAS Miracın semerâtı ve faidesi nedir? Elcevap: Şu şecere-i tûbâ-i mâneviye olan Miracın beş yüzden fazla meyvelerinden, nümune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz. BİRİNCİ MEYVE:  Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı

Genel

Miracın sırr-ı lüzumu

BİRİNCİ ESAS Miracın sırr-ı lüzumu Meselâ, deniliyor ki: Cenâb-ı Hak اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ   dir, herşeye herşeyden daha yakındır. Cisimden, mekândan münezzehtir. 2 Her velî, kalbi içinde Onunla görüşebilir. 3 Neden dolayı velâyet-i

Genel

Hikmet-i Mirac nedir?

ÜÇÜNCÜ ESAS Hikmet-i Mirac nedir? Elcevap: Miracın hikmeti o kadar yüksektir ki, fikr-i beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki, ona yetişemiyor. O kadar incedir ve lâtiftir ki, akıl kendi başıyla

Genel

Hakikat-i Mirac nedir?

İKİNCİ ESAS Hakikat-i Mirac nedir? Elcevap: Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkünden ibarettir. Yani, Cenâb-ı Hakkın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devâir-i tedbir ve icadda ve