HOŞ GELDİN KUR’AN AYI RAMAZAN

Paylaş

KUR’AN NEDİR? Tarifi Nasıldır?

Elcevab:
(Ondokuzuncu Söz’de beyan edildiği ve sair sözlerde isbat edildiği gibi)
KUR’AN,

 • şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..
 • ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..
 • ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri…
 • Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı..
 • ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı..
 • ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..
 • ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi..
 • ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi..
 • ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası…
 • Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtı’ı, tercüman-ı sâtı’ı…
 • Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası..
 • ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi..
 • ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi…
 • ve insana hem bir kitab-ı şeriat,
 • hem bir kitab-ı dua,
 • hem bir kitab-ı hikmet,
 • hem bir kitab-ı ubudiyet,
 • hem bir kitab-ı emir ve davet,
 • hem bir kitab-ı zikir,
 • hem bir kitab-ı fikir,
 • hem bütün insanın bütün hâcat-ı maneviyesine merci’ olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi’ bir KİTAB-I MUKADDES’tir.
 • Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî’dir.

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun