HOŞ GELDİN KUR’AN AYI RAMAZAN

Paylaş

KUR’AN NEDİR? Tarifi Nasıldır?

Elcevab:
(Ondokuzuncu Söz’de beyan edildiği ve sair sözlerde isbat edildiği gibi)
KUR’AN,

 • şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..
 • ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..
 • ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri…
 • Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı..
 • ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı..
 • ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..
 • ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi..
 • ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi..
 • ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası…
 • Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtı’ı, tercüman-ı sâtı’ı…
 • Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası..
 • ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi..
 • ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi…
 • ve insana hem bir kitab-ı şeriat,
 • hem bir kitab-ı dua,
 • hem bir kitab-ı hikmet,
 • hem bir kitab-ı ubudiyet,
 • hem bir kitab-ı emir ve davet,
 • hem bir kitab-ı zikir,
 • hem bir kitab-ı fikir,
 • hem bütün insanın bütün hâcat-ı maneviyesine merci’ olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi’ bir KİTAB-I MUKADDES’tir.
 • Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî’dir.

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Duyuru

DÜNYA KAMUOYUNA | GAZZE BİLDİRGESİ

Sakil menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anin kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurdugu;

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun