RİSALE-İ NUR NEDİR VE NASIL BİR TEFSİRDİR?

Paylaş

Kur’ân’ın hakikatlerini müspet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i

Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan

“Ben neyim?

Nereden geliyorum?

Nereye gideceğim?

Vazifem nedir?

Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar?

Mahiyet ve hakikatleri nedir?”

gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat’î bir şekilde, çekici bir üslûp ve güzel bir ifade

ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.

Yirminci asrın Kur’ân felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fenve san’at

olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve hâvi olacak,

Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da

ispat ve ilân etmektedir.

Ecdadımızın bir zamanlar kalblerinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle zemin yüzünde

yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla

mukabele etmesi, İslâmiyet ve kemâlât-ı mâneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı

Avrupa’da gezdirmesi ve “Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim” deyip ölümü gülerek

karşılayarak, müteselsil düşman hâdisata karşı dayanması gibi, milletçe medar-ı

iftihar âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaati bakımından

ve istikbalimizin selâmeti noktasından ne derece elzem olduğu malûmdur.

Mutlaka her hareket ve hizmette maddî bir ücret ve şahsî menfaatler mülâhaza etmek,

Türkün millî tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabil-i telif olamaz.

Bizler, ancak rıza-yı İlâhî için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla

aldığımız telezzüz, kardeş ve vatandaşlarımıza, İslâmiyete ve insaniyete yardımda

bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu babda

aldığımız ve alacağımız yegâne hakikî mukabele ve ücrettir.

Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır.

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur’ân’ın ibaresini ve kelime ve cümlelerin mânâlarını

beyan ve izah ve ispat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur’ân’ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan

ve ispat ve izah etmektir.

Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir

tarzda dercediyorlar.

Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir

tarzda muannid feylesofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütalâalardan uzak bir şekilde, her asırda

milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur’ân’ın hakikatlerini

rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır.

Risale-i Nur: Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri.

Baştan başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen.

Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış.

Müsbet ilimlerle mücehhez.

Vesveseli şüphecileri ikna ediyor.

En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannidfeylesofları dahi teslime

mecbur ediyor.

Risale-i Nur: Nurlu bir külliyat.

Yüz otuz eser.

Büyüklü küçüklü risaleler halinde.

Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir.

Aklı ve kalbi tatmin eder.

Kur’ân-ı Kerim’in yirminci asırdaki—lâfzî değil—mânevî tefsiri…

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Duyuru

DÜNYA KAMUOYUNA | GAZZE BİLDİRGESİ

Sakil menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anin kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurdugu;

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun